2014. szeptember 3., szerda

G. Komoróczy Emőke Konczek József könyveiről„Ki az időt kitanulta,
tiszta lapot nyit a múltra.
/…/
Két ikszlábú faasztalon
Kiterítve az ifjúság.
Körülötte gyertyák, habok,
Poharakból kicsap a láng”

(Kiterítve az ifjúság)


Konczek József a Kilencek köréből elsőként publikált országos jelentőségű folyóiratokban: a Kortársban, majd az Új Írásban. Kőország című költeménye 1963-ban az Alföldben jelent meg, több más verse a Napjainkban, az Örökösök című veszprémi antológiában (1966); a hatvanas évek derekától pedig rendszeresen közölt különböző országosan ismert – periodikákban (Alföld, Napjaink, Palócföld, a szombathelyi Sor című antológiában, valamint az Életünkben, sőt az ÉS-ben is). Az Elérhetetlen Föld című antológiában (1969) Konc néven adta közre verseit. A csoport egész pályafutását végigkísérő jeles irodalomtörténész, Vasy Géza a sikeres indulás ellenére így ír róla 1988-ban: „A kilenc sorsból – most főképp a költői sorsra gondolva a legfurcsább minden bizonnyal Konczek Józsefé. Társai közül leginkább ő az irodalmi élet mostohafia,  a szerencsével neki sikerült a legkevésbé találkoznia. /…/  Kezdetben pedig semmi nem mutatta, hogy neki kell majd legtöbbet harcolnia” (lásd: Kilencek, 2002; 97-105.p.).  Első verseskötetét évekig „fektette”, majd korrigált változatait többször is visszautasította a Szépirodalmi Kiadó annak ellenére, hogy már évtizednyi rendszeres publikálás volt a háta mögött. S mivel vidéken élt (az egyetem befejezése után, 1965 nyarától Szombathelyen újságíróskodott), lassan kirekesztődött a fővárosi irodalmi életből. Bár Juhász Ferenc elismerő figyelemmel kísérte pályáját, ösztöndíjjal is támogatta, s az Új Írásban mindvégig teret adott neki, neve a fővárosi berkekben lassanként feledésbe merült. Már nem tekintették „fiatal” költőnek, ugyanakkor a „befutottak” közé sem számították. Majd csak az Elérhetetlen Föld II. antológiája (1983) hozott újra ismertséget számára; ekkor már ismét Pesten élt. 1984-ben napvilágot látott egy vékony kötete az Eötvös Könyvek-sorozatban (Galambok, galambok a történelemben); majd 1987-ben a Palócföld gondozásában Episztola, valamint Egy szó címen vers-válogatása jelent meg. Írt színi jeleneteket, humoreszkeket, irodalmi riportokat, rend- szeresen fordított az orosz költészetből (írásait publikálta is különböző napi- heti- illetve havi-lapokban). Ironikus rajzban festette le a késő-Kádár-kor visszásságait (A Manufaktúra– Kapu, 1990. szept.). Költői pályája azonban csak a rendszerváltást követő évtizedekben teljesedett ki.  Nem véletlen tehát, hogy idegen maradt számára a hagyományos „váteszi” szerepkör, s Petőfi Sándor születésnapjára ő A XIX. század költői kesernyés-hangú  ellenars poétikáját írja meg: „Sándor, én nem vagyok lángoszlop.  Fáj a hátam. / Gyötrik bujkáló, görcsös bánatok. // Nem tudok mást, mint eldalolni / saját fájdalmam s örömem. // Van hát rám szüksége ennek a világnak? / Engem, akár a hangszert, félretesz” (A XXI. század költői).

A XX. század derekán voltaképpen nem a költők mondtak le a „prófétaságról”, hanem a /kultúr/politika fosztotta meg őket társadalmi hatósugaruktól (miközben fennhangon a „Lobogónk: Petőfi! szlogent hangoztatta). Konczek József sokáig türelemmel s viszonylag derűsen viselte helyzetét amint erről a Csontos nos- készítette interjúban beszámol (Együtt és külön a Kilencek; 1988; 22-27.p.). Az újságírásban mintegy „kiélte” társadalom-alakító szenvedélyét, s hosszú éveken át tengette a kisvárosi értelmiség egyhangú, sok-sok munkával teli napjait. Családot alapított;  a köznapi feladatok lekötötték erejét, s idejét – de kezdettől fogva tudta: ha költőként szeretne szóhoz jutni, nem maradhat vidéken. Életművének valódi arányai csak most, az ezredfordulón kezdenek körvonalazódni (Damó - kisregény, 2001; költemények: A tájjal maradtam 2006; Ölelhető térség 2006; Napozik a dongó 2007, Formáért sóvárgó 2008; műfordítások: Ahmatova ifjú arca 2007). Talán most végre a hányatott életút után révbe ér, s sikerül kiadatnia több, még kéziratban fekvő munkáját. 1994-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-keresztjét; majd különböző költői díjakat is elnyert, a balatonfüredi költőversenyen a Quasimodo-díjat két ízben is; s más, kisebb-nagyobb pályázatokon ért el I. helyezést. Ő ma- ga úgy érzi: végre sikerült megteremtenie önmagában az áhított szintézist. „Ki az időt kitanulta, / tiszta lapot nyit a múltra” írta még kora-fiatalon; s most, korosodván, úgy tűnik, valóban rálátást kapott egész eddigi életére.

Konczek József nem vallomásos, önfeltáró költő, verseiből mégis kirajzolódnak életének főbb állomásai, legmaradandóbb alap-élményei. Költészete részint leíró-elbeszélő, másrészt viszont teremtő-mitizáló  jellegű. A népdalok formakincse, a népi élet természethez- kötöttsége alapvetően meghatározza poétai szemléletét. 1942. február 14-én született Magyarnándorban, Nógrád megyében, ahol apja, a fel- vidéki magyar paraszt-származék Konczek József átszökvén 1939-ben Szlovákiából az Ipolyon vasutas szolgálatát töltötte. Itt nősült, de a család csakhamar Szokolyára költözött (az apa ott lett állomásfőnök, s egyszemélyben forgalmista, távírász, poggyász-felvevő). Fiuk alig ötesztendős, amikor továbbköltöznek (Tiszalökön, Polgáron laknak), majd az ötvenes években Tapolcán telepszenek meg (ekkor már négy gyermeket nevelnek nagy szegénységben a szülők). Leendő költőnk itt jár iskolába, egészen érettségiig; de a nyarakat anyai nagyanyjánál, Szokolyán, illetve rokonoknál, Nógrádon, Berkenyén tölti. Innen fakad mély összeforrottsága a tájjal, a vidéki élettel – a természet nemcsak felnevelő, hanem mindmáig éltető közege.

Anyja-apja megismerkedését, egybekelését szeretettel örökíti meg (Egy régi vasárnapi fénykép apámról). Szülőfaluját pedig játékosan-kedvesen, gyermekvers”-ben idézi meg: „Magyarnándor dombja-völgye, / nagy határa, vékony földje / annyi kicsi ösvényt terem, / mint a ránc a tenyeremen. // Magyarnándor völgye-dombja, / akácfája, tölgye lombja / nyugalmamat körülfonja, / ‘Jöjj ölembe, jöjj karomba!’ // …// Utacskáim, erdőm-mezőm / körülfognak védelmezőn, / színek, zajok és illatok / mint vérerek a magzatot” (Csillagos ég). A számtalan helyet, ahol megfordult, mind-mind versbe foglalja, s mint eleven tájkép-gyűjteményt fűzi össze később Napozik a dongó című népköltészeti ihletésű, formagazdagságú ál-gyermekverskötetében. Az ezerarcú táj, a Felvidék híres-neves irodalmi emlékhelyei  az ő igazi lelki otthona; szinte létformája a vándorlás (Csesztve, a Madách-kúria, Horpács, Vámosmikola, Szuhafő, Kétbodony, Drégelypalánk, Nagymaros stb.). Madáchról versciklusa és tanulmánya is jelent meg (Palócföld, 2004/5. illetve a XV. Madách-Symposium, 2008.). Számára az egymásba hajló évszakok ritmikus váltakozása az örökkévaló önmagába mindig visszatérő idő, amely mégis mintegy spirálisan előrehaladva  jelzi a lassú múlást is: „A Duna mellől hirtelen / tavasz, nyár, ősz, tél itt terem, / csalános árkok, vízerek, / virág-vadillat fűszerek, / s a fenyőárnyas temetők, / s a kaszálók, a legelők //…// hol nyíló jázmin suttogás, / virágon dongóbrummogás / hol körte-kerteken varázs / a vaslevélzöld csillogás / és nyári esőzuhogás…” (Dunazug). A versek sodró árama, szimultán ritmusa szinte örvényszerűen vonja be a költői világba az olvasót, a természeti rforgás  szédületes varázshintajába emelve őt. Színek – illatok fények kavarognak köröttünk; zsong-zsibong az eleven, elpusztíthatatlan Élet.

Szokolya a hajdani Éden a költő emlékezetében: „Csupa virág Szokolya, / virágdíszes rokolya, // Királyrét a határa, / királyleány szoknyája //…// Margaréta zöld-fehéren / fény-suhogva zúg a réten // karmazsinnal mezei / törökszekfű színezi”. A gyermekkor legmélyebb élményei kötik ide. Anyai dédanyja, ré Magdolna, aki őt nagyanyjaként szerette-nevelte (ugyanis lánya, a költő igazi nagyanyja mint a versekből kiderül – nagyon ko- rán meghalt tüdőgyulladásban, 1946-ban); életre szóló útravalóval látta el: népi bölcsességgel, a föld szeretetének, tiszteletének fontosságára okítva őt. Káré Magdolna még az ősi hagyományokhoz ragaszkodó, azokból táplálkozó öregasszony volt: „ha szükség volt rá, minden állatot tehenet kutyát lovat – tyúkot meggyógyított. S embert is. /…/ Rendszeresen járt virágot, bogyót, gyökeret gyűjteni, engem vitt magával. Gyermekkoromnak ezek az alapozó élményei” emlékezik a /déd/unoka (vö: Csontos-interjú), gyönyörű verset szentelve emlékének: Gyerekkorom boszorkánya, / vadludaknak királylánya. // Húzza a harang a delet, / húzta az ág életedet. //…// De ez a föld, ami kicsi / élet terem, visszaveszi. // Új időt kezd, tejes búzát, / talán nem is emlékszik rád. //…// Csak a hajad nő ki onnan / fésült fűben, fűsorokban” (Káré Magdolna). S ahogy a költő maga is idősödik, úgy válik egyre fontosabbá számára az egyszerű „paraszt-nagyasszony” emléke; r-már mitikus fénybe vonja alakját (Káré Magdolna és a Czeizel-képlet,  ré Magdolna stilizált halála). A Nagyanyám lakodalma című versben siratja el. Hiánya az évek múlásával egyre fájóbb (Búcsúztató).

Viszonylag korán távozott apjára aki eget hordott erős vállán ugyancsak meg- rendülten s megrendítően emlékezik Konczek: „Szólítják őt a hajnalok / és az én nevemet mondják. // A sínekre én tévedek, / belőlem a, jaj kiszakad, / hoznak, apám, hoznak téged / zászló sötét füstje alatt” (Apám). Nem volt könnyű élete a családnak, az apa ivott is, de igyekezett mindig gondoskodni betevő falatjukról. Fiának hegedűt vett kéz alatt, s véd- te-oltalmazta mindnyájukat (Majd az éjszaka). Özvegyen maradt anyjuk támasza a két fia lett, akikre azonban már kevésbé számíthatott (Anyám, arany liliomszál).

A költészet iránti fogékonysága korán ébredezett. Négyéves korában Szokolyán hallotta unokanővérétől, aki Vácra járt iskolába, a Kőmíves Kelemen balladáját, amit érzékeny kisgyerek lévén azonnal felfogott. Napokig sírtam-zokogtam, remegtem. Akkor nzott meg először műalkotás. Addig is hallottam verseket, dalocskákat, de azt, hogy miért van így? Miért kellett vér a falhoz, hogy a kövek össze-tapadjanak?” ekkor még nem tudta felfogni (vö: Csontos-iterjú). Mégis, lehet, hogy éppen ennek hatására talán már ekkor megfogamzott benne öntudatlanul a mitizáló hajlam s a népköltészet iránti nyitottság, ami egész későbbi látás- és alkotás-módjára rányomta bélyegét. Éppúgy, mint a tájjal való egy- lényegűsége. 1961-ben megérkezvén Pestre, az egyetemre, otthonossá vált számára az urbánus táj /is/, hiszen kedvelt fáira ott is rátalált. A Ménesi úti kollégiumban azonban kissé idegel érezte magát, de csakhamar megismerkedett költő-palánta társaival, s 1961/62-ben már meg is jelentek versei a Tiszta szívvel című egyetemi antológiában. Példaképének Juhász Ferencet tartotta de nem követte az ő sokirányú asszociációkra épülő költészet-burjánzását.

Versei nem /ön/életrajzi vonulat mentén kapcsolódnak  össze; számára a kronológiai folytonosságnak nincs jelentősége. Szinte egybemosódnak s egymásra vetülnek fiatalabb és idősebb kori alkotásai; az évek múlásával alig-alig változik ön- és tájszemlélete. Bár minden róla és a természetről szól, mégsem mondható „alanyi” költőnek   a világ, mint objektív valóság érdekli őt, s általános élethelyzeteket  formál verssé. Szívesen építkezik ciklusokban, kedveli a nagyobb formátumot: élményeit szerves spirál-vonalban fűzi egymáshoz (ismétlődő témák, mind magasabb, elvontabb szinten). Köteteit mellőzve az időrendet – mozaik-szerűen állítja össze; a mellérendelő viszonyban álló egységek homogén életérzést sugallnak, s nem esemény-történetet rajzolnak ki. Bizonyára a késleltetett megjelenés alakította ki ezt a fajta építkezési módot: érvényét vesztette a versek keletkezési ideje, s a tematikus kapcsolódási pontok váltak fontosabbá. „Egy múlt-modellel és egy jelen-modellel dolgoztam jellemzi alkotásmódját a fentebb idézett Csontos-interjúban - annak tudatával, hogy a jelen a jövő felé mozog”. E tézis-antitézis jellegű kettősségből létrejövő szintézis – „egyfajta újra-összegzés, sorsszemlélet, elrendezés”: a kettő dinamikus harmóniájába belesimul a valóság sokszínűsége.

Tandori Dezső így jellemzi nemzedéktársa első (negyvenéves korában megjelent!) kö- tetét: „Konczek Józsefnek az egyik legnagyobb költői ereje a látszólagos dokumentum-szerűségben rejlik”; de aztán mint alaphelyzetet szívósan őrizve messze túllendül a rgy- szerűségen, s ezek igen magas költészeti pillanatok”. Számára a továbbiakban  is a legter- mékenyebb út /lenne/ ez a „részben belülről figyelés, részben külvilág-rögzítés - felmérés.” „A megfoghatatlannak és a megfoghatónak, valamint a nem-körvonalazhatónak” ilyen tri- ója „csak ritka pillanatokban jöhet létre” (Mozgó világ, 1987/3. sz.). Konczek számára a legmaradandóbb és legmélyebb élmény a táj: Felnőtt / éveim, mint legelésző csikók úgy széledtek széjjel az őszben.  / Köves utcákon járok, Lábdobbanásom tüzet csihol / Fürjek is röppennek, a szem erre-arra kaszál / bokros fények alatt, mint ott az a krumplibokor / megköt bennem haragtalan izzással egy emberi táj (Táj című korai költeménye). Ő maga is a táj része: erről a szilárd alapról indul el, felszárnyal s ide tér vissza mindig, mint Ady „fel-feldobott köve”. Nem véletlen, hogy válogatott kötete is ezt a címet kapja: A tájjal maradtam. S most már nyilván végérvényesen vele marad: benne leli meg végső nyugalmát…

Indulásakor  Konczek József némileg majakovszkijos gesztusokkal, a fiatal zsef Attila lázadó hangján, a közösségért, a közösség nevében szól (Kőország, Fáradtság, Indultok-e már?). Jogaiért perel: „Én úgy értelmezem, hogy a visszaütés joga nélkül szabad nem vagyok” - Szieszta).  Részvéttel, együttérzéssel tekint az Élet kárvallottjaira (Küldjétek haza, Bányászasszonyok, Mérsékelt égöv, Bauxitosok stb.). Nyaranta maga sem restelli nehéz testi munkával megkeresni a tanulásra-valót (Koromreggel, Tüskefogú). Az Elérhetetlen Föld fülszövegében így vall erről: „Szeretem a fizikai munkát. /…/ A két kézzel keresett kenyér becsületéhez máig sem ér fel semmi a szememben”. S azóta is úgy érzi ‘magasabb’ sorsáért, diplomájáért felelősséggel tartozik azoknak, akik a két kezük munkájával dolgoztak érte.

Csodálja az erős, termékeny, az Életet továbbvivő s önfeláldozásban nem lankadó asszonyokat (Asszony, Asszonyok, Bányászasszonyok, Kenyérnagy csípőjű asszonyok stb.). Rendkívüli szuggesztivitással jeleníti meg az Élet továbbadásának rítusát (Hősi ének egy ménről). Ugyancsak kirobbanó, expresszív képekkel idézi meg a falusi életet: „Felrobbantak a kazlak / mikor a dombon megálltunk lihegve, / mellünkre csorgott az arcunk, / Krisztuskendő volt az izzadságunk, / s nyerített a nyírfaerdő, / sóhajtott a táj” (Erre futottunk). Érzelmi-hangulati változásai is a tájjal összhangban vannak, onnan meríti plasztikus képeihez az ihletet. Gyászbeszéd egy fűzfa fölött versében elsiratja eleven játszópajtását, gyermekkori próbálkozásainak tanúját és társát („Fűzéres lombodba fogódzva tanultam meg én itt úszni”), amelyet most kivágnak, elpusztítanak (kell a hely az építkezéshez!). Máskor allegorikus költeményben örökíti meg a vízparton „üldögélő” ifjú nyarat: „haján virág, / margaréta, nőszirom, / vadrózsa meg szarkaláb, / koszorú meg nyírfalomb…” Bukolikus hangon, némi erotikával átszínezve utal az áldott eső termékenyítő hatására: „Harmatban fürösztik arcukat a rózsák. /…/ Jófajta / májusi / eső / esik” (Reggel). Szerelmes versei is erősen a tájhoz kötődnek; abból merítik hamvas tisztaságukat (mint pl. a „Hűvös vize nyárnak, ősznek, / jártam hozzá, mint az őzek, / vadvirágként hajladoztam,/ ráhajoltam, hírbe hoztam. / A hangja is melegített, / hordtam, mint a bársonyinget.//…// Ez a hűvös víz, az élet / hol megvolt, hol semmivé lett…”).

Első asszony-élménye egy lelkileg végtelenül mély kapcsolat, barátság, amelyből az if költő sokat tanul. Az egyértelműséget, őszinteséget keresi-látja benne: „Az én világomba a tiszták fértek. / S bár volt ott még hely, addig fel se nőttek. / Hess innen! zöngő - zöld - arany legyek!” (Hess innen!). Csakhamar egyetemi évei zenitjén találkozik az életét felforgató szerelemmel. Választottja mintha nem r (nem is akarná?) vállára venni, elhordozni társa szerteágazó, sok-komponensű életét. Költőnk harmatos-gyönyörű versek sorában udvarolja körül Kedvesét, szerelmük izzik és lángol, aztán mégis elhamvad (A tündér, Dicsérő, Almafák, Fénykép, Reszkető arca relmes tűzben, Vigyáznám arcod stb.). Mintha a Természet ritmusában élnének - kettejük búcsújába a nyarat sirató szomorúság vegyül: „Nézd, én becsukom a tündérboltot, / iramodom tág nyarak iránt. / Ki reményekből nem lehettem boldog, / meg sem írom ezt a krónikát. //…// Én megmondtam, hogy ne légy ellenemre, / nézd, füvek, fák, lovak a társaim, / s néha tisztáson megáll az ember, / és csapkodnak az erdő szárnyai. // Látlak, ahogy szemedet kitárod, / gömbje kúszik föl, a csúcsokig, / van, aki ilyet még sose látott, / nézésedtől az ég jóllakik” (Napló, 1965).

A költő később r jóval szakításuk után számvetést készít kapcsolatukról  (Ga- lambhangú turbinák). A Fiú Lány párbeszédére épülő szövegben a lét kettős aspektusa tárul fel: a kettő elválaszthatatlanul összetartozik, egymást feltételezi és kiegészíti.  „Léte- zésünk törvénye egy másik létezés. //…// Úgy kell, hogy megéljük egymást, olyan irga- lommal, / ahogyan új arcát éli az ök anyag. // g a felkavart Idő, mely időt és időt szül…” A Lány sorsa hátterében történelmi titkok sejlenek. Övéi még nem is olyan rég! - zuhanyrózsák alatt várták a rájuk leselkedő végzetet; ő nem tud bízni egy „győztes” saját-életben. „Hajam gyász-színe egy rettenetben / őszülhet.  Fehér lesz, mint a hó…” (Ga- lambok, galambok a történelemben). A Fiú érzi: e gyász-titok feloldhatatlan;  de ő nem a Múltban akar élni: a Jelentől kéri a Lány kezét: „Meggyfák hívnak menyegzőre /…/ Ré- tek hívnak beszélgetni”. Csakhogy a Lány az I mélyébe rejtezik - a távolság köztük át- hidalhatatlan: Galambbá kell átváltoznom… (béke-galambbá? áldozati galambbá? Netán /Szent/lélek-galambbá?). Szótlanul búcsúznak - hiszen a szakítás után még mi mondani- valójuk lehetne egymás számára? (Egy látogatás első percei). A költő évtizedek múltán is fájdalmas-gyöngéd szeretettel idézi meg Kedvese tovatűnt alakját (Idéző című ciklus a Formáért sóvár című kötetben): „Szerelmesem az erdei manók nővére volt. / És mind hozzá beszélt, / a fű, a gally, a gyík, a felhőmoccanás / és mindben társakat talált, / s mint búzatarlón száz sugárban szertefutó - / (… tán egy apró Máriácska csipkeláng-szobor…?) / Hozzám akár egy korom-hunyt- szempilla-pille halkan hullt alá” (Dalocska). Meghitt pillanatok emlékét eleveníti fel (A vártemplomban,  Az első szakítás,  A második szakítás). Majd évtizedek múltán a végzetes és végleges lezártság tudata rádöbbenti: az irreverzibilis idő tőrbe csalta, immáron semmin nem lehet változtatni. „Ígérte hófehér haját / és én lélekben, s jóban, rosszban… / S magához hívta a halált, / míg verstárgyakban várakoztam. // Mondják, hogy mosolygó halott… / azt mondják, mosolygott a szája. / Már soha többé nem fogok / belehalni a mosolyába” (A kedvesem sötétbe’ járt…).

Első nagy csalódásán túljutván, lezárja ezt az életszakaszát: az egyetem befejeztével, 1965 nyarán Szombathelyre megy, a Vas Népe megyei lapnál helyezkedik el, és beleveti magát az újságírói munkába. Ekkor még úgy érzi: lesz ereje-ideje házat - hazát emelni gondjai fölé, s ez a ház „egyszer majd maga is megszólal / magyarul, tisztán, / akár egy népdal” (A ház). Istentől kinek léte felől bizonytalan csupán annyit kér: „Istenem, engedd meg, hogy legyünk / törődj, vagy ha úgy kívánod, ne törődj velünk… /…/ Legszebb erőd, érts meg, az Istenre, / hogy ne legyek a teremtés ős ismeretlenje.  /…/  Magyaráznak téged úgy is, én uram / mint lélek nyugalmát, mikor gondtalan. / De nekem az nem létezés, amely hontalan, / annak van hazája, kinek gondja van” (Imádság).

Még azon az őszön megismerkedik a kiváló ifjúsági gátfutó-bajnoknővel, akit szinte rögtön felesél is vesz. Isteni alakkal, asszonyi vonzerővel, bátorsággal, önbizalommal szkélkedő szerelme  sok versének hősnője lesz (Erika, Üzenetek, Rendezgetés, E könnyű rózsa, A hangszer-asszony stb.). Ez a szerelem maga is mintha a Természet része lenne, a meghittséget sugalló táj adna keretet neki: Te, kiben oldódom, megejtő szemű, / tüzem őrzője vagy, lassú léptű csillag,  / komolyságom mellé szelídült / szökellni való vágy, fény, eltáncolatlan / indulatom titka, / engem kicserélő, / dobbanásaimat visszahangzó ház //…// Eltakar minket a múló-hulló erdő” (Október Erikának). Boldogan alakítják ki közös otthonukat: „Szoba. / A mi szobánk. / Kisebb egy szerelmes ölelésnél.  / Ágaskodik az ágy, / levegőt akar. / Sugárút fölött lebeg az arcod” (Forgatlak, forgatlak). Megtartó erőt jelentenek egymás számára az élet nehézségei közepette (Nézlek, te vagy hát a béke?). Az újságírás fegyelmezett munkája, a vidékre, falvakba kijárás mindennapos fáradalma nem sok időt hagy a versírásra! Irodalmi kapcsolatait is nehezen tudja építeni a helyi adottságok viszont szűkösek a számára. Mégis boldogok, mikor az Angyali üdvözlet meg- érinti őket: gyengéd öklökkel dörömböl az Idő kapuján leendő gyermekük. Áldottak mélységeid, / áldottak érintéseink / Tekinteted tudott szelíd nyugalma. Elfogadj megint” - fordul feleségéhez, a létezés csodájával tekintetében (Lesz idő). 1972-ben megszületik lányuk, akit féltő-óvó gonddal fogadnak. Költőnk ujjongva megáldja őt: Tetőtől talpig fusson be folyondár, / hajnalvirágok trombitáljanak / a szád sarkán,  tűnődj a nagy folyónál / s a lábadhoz sirályok szálljanak //…//  Itt langyos Duna-táji záporok / májustól őszig szárnyukkal takarnak, / arcod megnő, nagy szemed párolog. / S beszélni lesz kedved, pedig magad vagy. / Beszélj csak hozzám. Ez a te hatalmad” (Májustól őszig - lányomnak). A „kislány” később maga is a Táj szerelmese lett.

Konczek József még ugyanez évben feljön Pestre egzisztenciát teremteni magának és családjának. Éveken át „ingázik” a főváros és Szombathely között; az APN (Agensztvo Pecsatyi novosztyi) szerkesztője lesz, majd 1990-ig a Pallas Lapkiadó a munkáltatója (a Fáklya című lap olvasó-szerkesztője, valamint a Szovjet Irodalom című folyóiratban publikálja műfordításait. Családjával láthatatlan sugárszálak kötik össze: A rfi néha asszonyától / időben, térben elkerül. / Micsoda fénysugárnyi vol! / ... amint az égen átfeszül...// S a így lép egy léleksávra, / az egyensúlya végtelen //...//  Vele szemben lebeg a férfi, / a két lélegzés és örök // két tekintet egymást ígéri / a bizonyosságok fölött” (Egymáshoz). Néhány év múlva sikerül Pesten lakáshoz jutniuk; a kis család újra egyesül. 1979-ben mégis elválnak; a költő Pomázra költözik.A tájból merít vigaszt, s erőt. Újra szorosabbá válik kapcsolata egykori társaival, a Kilencekkel: „Az évek is, mint vasalt szánkók, csúsznak / a lejtőn lefelé, korai télben. //…// Valahogy minden elhalkul, elborul, / pedig most nyár van, kemény, erős nyár van, / simulj talpam alá, betonút, //…//  g társaimmal éles villanyfényben,  / pányvás mosollyal, / szombatokkal áldva, / tündöklő éjszakában  ballagunk” (Pányvás mosollyal).

1983-ban újranősül. A Mártához írt szerelmes versek jóval érzékibbek, szókimondóbbak, – ez a viszony a hódoló és hódoltató erotikára épül; ugyanakkor a csendes megértés és nyu- godt boldogság pillanatai is jellemzik. Az anyatermészet valamiképp összefügg a nőiséggel – e viszonylag kései, érett testi szerelem mindkettejük  számára a „termékeny” őszt hozza el: „Lopva kaptam el tekintetét. Ő már nem az. / Rám sugaraz. Tarkóját a tenyerem alá takarom. / Szívemen fektetem sokáig / Hogy élünk is, az semmiség” (Tenyerem alá). E kapcsolat túl minden testiségen két lélek találkozása is: keretet kínál mindkettejük számára. „E tinta ég alatt az őszi gyertyafény / gömböt remeg körém és lassú, rebegő világot //…// Mit rajzol még? Talán elveszett willendorfi asszonyt? / Rejtekező ősi testmosolyt?/ Amint figyeli a formáért sóvár képzetek / szenvedő alázatát. / Arctalan. Lélek-mély, komoly” (Formáért sóvár Mártának). A latin szeretők nyolc szonettből álló ciklusa nyíltan mégsem obszcén módon! fedi fel a test, a primer, olykor nyers rfi-nő viszony titkait, a szerelmi párbaj játékos incselkedéseit, az érzékek találkozásának feloldó hatalmát. A rfi-nő viszony összekötő-megtartó ereje mégis túl a testek összhangján a meta-fizikai síkon megélt élmény (Áldott legyen, Szerelmem, te, halálom, te). Konczek számára a test birtoklása iránti vágy egyszersmind a lélek utáni sóvárgást is jelenti. A beteljesülés a test / lélek békéjét kínálja s ez az Élet legfontosabb megtartó ereje. Nagylélegzetű, filozofikus hosszúversben énekli meg az egyetemes természeti összefüggések tiszta rendjét”,  amelyben mindennek (a madárdalnak, a pataknak, a mezőnek-rétnek, a tölgyerdőnek,  a virágoknak) - s így két ember kapcsolatá- nak is magától értetődő helye van. Hiszen ki-ki csakis a másik által válhat egésszé, élheti meg a teljes boldogságot (Hallgass rám, szerelem). Ez a szerelem voltaképpen a Mindenség szerelmével egy-lényegű: Tudod-e a madárnyelvet?  / Üres most a táj, / tél jön. Majd én leszek szigorú, / s majd az emlék tömbje áll / a bronzreves hidegben,  hópor-hímporú, / tiszta szagban. Gyökerek fölött. / S feldobogok,  szebben, mint a vas- / lépcsőházak, s emlékszem rád, mint a rög. / Föld leszek, Föld. Nehéz és havas” (Föld voltam még). Hosszú évek múltán ez a szoros kötelék is meglazul. A költő az egyre mélyülő árokkal érzékelteti ezt szimbolikusan: „A brutálisan betakaratlan árok / amit a kérésedre ástam, /az a két méter mély árok / még összetartott minket a kertben. //…//  Szerelmetlenem! Soha / éjszakákkal miért nem érlelődtél, soha? / Álmodlak én a kertedben: / meztelen világítasz, ruha / nem is kell, / rgödör a meggyvirág-szirmos  csatorna” rok).

S ha az árok szakadékká mélyül? mi más marad, mint a táj, amellyel Konczek egész életére összeforrt. Újra kiköltözik Pomázra, bár nem válnak el. „Hazám lett a város?” rdezte huszonöt évesen önmagától, s rögtön válaszolt is rá: „Nem, igazán soha! /…/ Zajos utcákról / az emlék oda tántorul, / hol fák / meg őzek / nyugalma / el sem kerül” (Fák meg őzek). Ott, a kőverte tisztásokon érzi most is otthonosan magát, ahol az elvadult lovak szabadon, szilajon legelnek, „nem csillog a lábukon  béklyó,  se lánc /…/  úgy lépdelnek a lovak, / nyakukat emelik néha, / fejükkel visszavágnak hátukra, / orrukból bársonyos levegő tör elő” (A villámok lovai). Hiszen természeti mivoltunkból fakad az élet folytonossága: „Omlott földből, éltető-szerelmes / széles létezésnek / kavargásából kiragyogó / ükök, dédek szeme néz” ím, „ez az embermegmaradás elve” (Idéző). S mivel természeti törvény maga az elmúlás is szinte megnyugvással tölti el, hogy az Élet „túléli” őt: „Arcom ha majd esők nem verik, / a harmat akkor is megszületik reggelig / s levelek  élén fut végig a víz…//…// Erdő mögül villan a vihar, / köves országúton, krumpliföldeken rohan, / és az eső alatt föld-sötéten / érez, fölszaglik a hant” (Er széle). A Kilencek közül talán ő a legfilozofikusabb - számára a táj nem pusztán érzéki, hanem érzelmi, sőt intellektuális élmény is. Szókincse, szóhasználati módja is a természeti világból táplálkozik. Életképek sorában örökíti meg a hajdani paraszti élet lényegi tartozékait, amelyek ősidők óta kísérik életünket (Otthon - vogul motívum).  „A táj nem embertelen, / a táj ember nélküli” objektív valóság (Kattog a fény), amelyhez mélyen személyesen viszonyul; olykor ontológiai asszociációkat kapcsol hozzá. A vetkőző nyárfa mintha élet / halál egymásba való áttűnését jelenítené meg számára: „Egy nyárfa decemberben is / arany levelekkel áll a fenyőfák között. // Nem volt ideje elveszíteni / díszét, amelybe nyáron öltözött.”  Vonat érkezik egy hirtelen  kis fuvallat, s a fa pillanatok alatt ledobja „brokátarany díszét”. A leszállók észre sem veszik. Talán csak a képzelet játszott költőnkkel? az arany- ló fa ott se volt? vagy csak most eszmélt „múló idejére”? Bárhogy is volt, a költő az úgy- nevezett „termékeny pillanatot” (Lessing kifejezése az ábrázoló művészetekre vonatkozóan) ragadja meg, amelybe egyszerre sűrűsödik múlt és jövő - „virány, kopárság és gyász”.

A szarvasok könyve című versciklusa (1987 1991) „a szarvassá változott fiú” motívumkörére  asszociál (azaz a Természettel egylényegű, abban feloldódó tisztaságra, ártatlanságra). Az égő színekben tobzódó táj (a zöld különböző árnyalatai, illetve az égkéktől a kökény színig, a cseresznye- és barack-szirom fehér illetve rózsaszín pompájáig, a rga virágú, búzaszínű fénysugárig a spektrum teljes skálája felvonul itt!) szelíd varázsa otthonosan veszi körül. A tavaszi illatozó rét, a vidáman csobogó patak, a homokban napozó gyíkok, az akác- és nyárfák meghitt, barátságos közegében felszabadultan érzi magát. A nyári fényözön, a szél-borzolta mező, s „a dióbarna délutánnak földutat rejtő mélyein”, a „ragacsos-hűs vadcsapásokon” közelítő őzek, amint „az erdőalji rozsvetésben” csendesen legelésznek számára maga az ős-nyugalom.  S az augusztusi hársfalombok mézes fénye máris egy új tavasz ígérete; miközben  „az iramló szarvasok csordája” még a késő-nyár derűjét élvezi. Az ősz aztán mindent elront: „Kifakult szelek zörögtek. / Füstöltek a fák. // A patakpart, a rét - r, rom, szilánk, / vérző látvány a fák alatt”. S a tél? „A kocsma hátsó-udvaron egy kicsavart nyakú, kihűlt szőrű szarvas-tetem vár dermedten feldolgozásra. Majd újra kezdődik minden elölről: „Az üreges vadalmafának / villám sújtotta katlanát / beszövi rikkantó virághad, / s zöldell megint az almaág”. Itt az új tavasz (A dióbarna délutánnak, Az augusztusi hársfalombok, vagy virág, A szarvas ott feküdt a deszkán… stb.). Konczek egy ideális, képzeletbeli tájat teremt magának, amelyben „paradicsomi” boldogságban él/het/ne: „hol nádas húz át vízfodrok között / az erdő bronzos hajlatáig // és azon túl a szittyós rétekig, / feloldott dallamként, / ahogy talán a röpdöső madár, / ki lüktetéseit kopogja, / szárnyak kemény ti-ti-ti-ti-táit. Gyönyörködik a széjjelolvadó nap-ban, amint átlényegül „ezüstös fénnyé”; s mikor az is elfogy, „megbolydul a mély”: „a forrásokból csillagok szakadoznak föl”, s ő megszabadulva súlyos gondjaitól gondolatban magasba szárnyal s nézi, amint „védekező égbolt-nagy burokban / hevernek az eggyé-oldott rétek, / erdők és tavak között” (Nem létező táj). Költői ereje a külső és a belső szemlélethez egyszerre szóló, érzékletes, láttató leírásokban van. Választékos szókincse /is/ a szemléleti valóság / képzelet / éteri áttetszőség határmezsgyéjén lebeg; az elvont képzeteket természeti köntösbe öltözteti. Valóságosan együttlélegzik a tájjal, mintha az lenne egyetlen igazi társa az Élet rögös útjain. Egyik legjellegzetesebb verse ebből a szempontból az ifjú Nyarat megszemélyesítő Június: „haján virág / margaréta, nőszirom / vadrózsa meg szarkaláb / koszorúnak nyírfalomb. //…// A tisztaszagú víz fölé / száz mezőről dől az illat, / fényporrá zúg szét a fény, / és megcsobban az esti csillag. / A kankalin a vízre ér, / megleng a szélben egy kicsit, / s a széles zöld tenyérlevélbe / nedves csillag törülközik”. A táj: maga az élő múlt /is/ Konczek József számára. Meg lehet /kell/ kapaszkodni benne. Nem véletlen tehát, hogy olykor régi korok hőseinek maszkját ölti magára. Álarcos költeményeknek tekinthetők a Balassi modorában,  strófa-szerkezetével, kép-kincsének felhasználásával írt darabok (Az Balassi Bálintnak újabb versei, Palócföld, 2004/6. sz.). Ő is talajt vesztett, nem egyszer, mint nagyszerű elődje; olykor menekül önmagától s a felvert „szelektől”, a csillagos égre szegezve tekintetét. Saját életérzését kódol- ja a régies formába (Amikor menekültében hóvihar éri utol). Másutt költőtársához méltóan fohászkodik az Úrhoz, hogy bocsássa meg neki túlontúl „földies” vágyait s emelje őt a „sugárzó égbe, angyalok körébe” holta után (Az egy isteni szeretetre, miként Júlia szerelmére is vágyik). Máskor Szent Ferenchez imádkozik lelke üdvéért: Nehéz az én szívem, / vigasztald szelíden / Ferenc, féltő testvér, / aki pénzt és ruhát / atyádnak adva át / alázatossá lettél”. S bár költészetében nincsenek kifejezetten „istenes” Isten-kereső versek, mégis a létezést Istentől áthatottnak érzi szinte panteista módon (A történet örökzöldje). Voltaképpen azt ismeri fel: „Jézus mindig újra megszületik, és újra és újra betölti sorsát” mert az emberi világ mindig keresztre feszíti a Tisztaságot és az Igazságot.  Így az emberi történelem csakis tragikus, végzetes lehet, hiszen újra és újra kiveti magából a Megváltót” (Turcsány Péternek adott interjú, 1995).

A szerep-líra körébe tartozik Vág lovag énekei is. A ciklus a veszprémi Horizont című folyóirat 1989/3. számában jelent meg; kötetbe még nem került be. A keresztes hadjáratok idejéből itt maradt (mert 900 éves álomba merült, s 1989-ben újraéledt) katona érzelemvilágába kínál betekintést három nőhöz (hetéra, szűz, feleség) fűződő viszonyát illetően. A hetérát könyörtelenül megleckézteti („én mindig  azt az egyetlent szerettem, / ki lelkébe fogadta gondjaim”). A kacér kis kölyöklányt, ki fanyalog hódolatán, az Idő könyörtelen múlására inti. S végül megtér hitveséhez, aki hűséggel várt rá, mert felismeri: egyedül őmellette lehet az, aki (Falfirka, Küsz, Melyek mögött a némaság…). De valódi megnyugvást Vág lovag számára /is/ csak a természet jelent. „A lassan for fénysugárözönt” szemlélve önnön magában keresi Istent, kit „kívül nem lelt sehol” s immáron „érzi: öröktől készen állt a forma, / betölteni mit elrendeltetett” (Vág a szérűskertben).

Konczeknek különleges érzéke van a humorhoz, iróniához is, amint azt Szanyin táskája című ciklusa mutatja (Kortárs, 2005/6. sz.). Arcübasev ugyane című regényében újrateremtette az orosz irodalom „felesleges emberének” típusát, akinek alapvonása a részvétlenség („elmulasztja” tenni a jót, közönyösen félreáll mások szenvedését látva). Dilemmája: lehet-e? szabad-e? tud-e? értelmesen cselekedni avagy jobb eleve lemondani a tettről? Szanyin tulajdonképpen magát félti-kíméli; csak beszél, beszél, de nem tesz semmit. Látszatra nem „bűnös”, s mégis az jórészt a „szanyinokon” (ilyen a többség!) múlik, hogy a világ valójában megvált/oztat/hatatlan.

Bizonyos értelemben az ilyen „Szanyin-félék” gúnyos-ironikus rajzát láthatjuk az Azt mondták, öljem meg a kutyát című nagy ívű versprózában, amelyet r-már az álhumanitásról, önzésről (vagyis: általában az emberi életről) szóló példázatnak (ar tankölteménynek”) is tekinthetünk. Inkább bölcseleti, mint leíró jellegű; a valódi humanitásra törekvő személyiség szabadság-hiányos létállapotának  érzékeltetése az ellenséges rnyezetben. A lírai hős igen mély, mondhatnánk: szereteten alapuló kapcsolatot köt kutyájával, aki állat létére okos, önérzetes, szuverén „egyéniség”. „Játszva sétál két lábon, bár senki nem tanítja rá. Ha gazdája olykor-olykor fegyelmezni kényszerül őt, szinte-szinte emberi sértettséggel tekint rá”. Egyetlen „bűne”, hogy elevenségével, játékos nyugtalanságával túl nagy zajt csap maga körül; „zabolátlan szabadságvágyában” bokron-kerten átugrik, nem ismer korlátokat, gyakran megtámadja az engedelmes és jól nevelt többi ebet. Így aztán a szomszédok mind gyakrabban s türelmetlenebbül követelik gazdájától: ölje meg kutyáját. „Egyszerűen úgy döntöttek, / hogy a kutya nem illik / a kutyákról eddig elfogadott / rnyékbeli megítélés kánonjába,  /…/ ámbár derék, kutya, de nem idevaló”. A gazdi természetesen szabad szellemű kutyája oldalán áll; képtelen lenne őt megölni, vagy akár csak rabságra odaajándékozni valaki másnak. Így hát végül szélnek ereszti - fusson, amerre lát. „Lelökte fejéről a fém-szíj-kosarat. Visszanézett még, s mint akik értjük egymást, / mentünk - ahogy mondják - / ki-ki a dolga után./ S mostanában úgy érzem: én vagyok az a kutya”.

Kettős alteregó tehát e prózavers? A felettes én, amely nem tudja megfékezni az ösztön-ént? sőt nem is akar megválni tőle? Bizonyos értelemben igen. Mindenesetre Konczek magas fokú intellektualitással dolgozza fel legbenső (s nyilván legfontosabb) dilemmáját. Jól tudja: ha valaki kirí viselkedésével a rnyezetéből,  s nem lehet őt alkalmazkodásra kény- szeríteni deviánsnak minősül a konformista többség szemében. Ő, mint gazda, együttérez kutyájával,  s semmiképp sem akarja „karámba” kényszeríteni; ugyan-akkor tisztában van vele, hogy a társadalomban élés nem lehet zökkenőmentes ilyen kutyával (ösztön-struktúrával), így hát megválik tőle: boldoguljon most már saját felelősségére (ami, természete- sen, az életben lehetetlen). Ugyanakkor okvetlen felvetődik bennünk a kérdés: miféle „közösség” az, amely nem tűri el az elevenséget, a szabadság-vágyat, s csakis a pórázon tartott „kutyát” fogadja el? A kilencvenes évek Konczek életében nemzedéktársaihoz hasonlóan a számvetés időszaka. A Tél elé révedő ciklusban már huszonhárom éves korában szembenézett mind az egyéni, mind a nemzeti történelem csapda-helyzeteivel, amelyekből nem látott kiutat. „Az égen / olyan derűsek megint a felhők, / mint a gyermekkori álom. / Már régen / gondolkodom a halálon. // A földön / minden növényi élet / vagy börtön, / vagy semmivé lett. // A parton / cipők állnak, mint a szállodai folyosókon. / Arcom föltartom. / Az időből kopogva hull az ólom” (Égen, földön, parton). A part, ahonnan 1944-ben annyi embert belőttek a Dunába, történelmi szimbólum lett - az emberi kegyetlenség, a gyilkos indulatok szimbóluma.  Ezt a felismerést erősíti meg a Radnóti áldozati halálára írt vers, amely téren-időn kívül helyezi a mindenkori ártatlan meghurcoltak mártíromságát. A gyászmenetben mindannyian együtt vonulunk mégis egyedül („Arcokba tekintet nem mélyed, / önmagát vizslatja csendes indulattal / az ember”). A költő is beáll az áldozatok sorába: „Elhagynak engem az emlékek. / Megyek utánuk a csendes menetben. / Fedetlen fővel lépdelek, / mint aki mindent megértett, / mondja mégis a történetet” (Mégis). Az emberi lélek kettősségét rendkívüli módon jeleníti meg az ugyancsak a szerep-líra körébe tartozó „korjak-versekben” (Rénszarvas fia versei ciklus). A Gergely Ágnesnek ajánlott költemény-füzér egy Fellini-utalással kezdődik: „A fehér bohóc arisztokratizmusát / kigúnyolja a színes bohóc, / a színes bohócot pedig lenézi / a fehér bohóc. / Valójában ők ketten egy ember. / Egy művész.” A korjag-versek valamiféle primer ős-tisztaságot, egyértelműséget,  az eredeti emberi őszinteséget, természetességet képviselik az elhazugult modern élettel szemben. Szerzőjük voltaképpen tréfából „feltalálja” a korjag nyelvet, amely hangzásában az ősi magyar kifejezésmód és a finn - örmény - török - csukcs - kamcsatkai stb. stb. nyelv elemeinek keveréke. Egy Franciaországban élő korjag nyelvtudós, Soulagin (amint azt az Előzetes szemügyre vételezés című részben a szerző felfedi) éjszakánként párizsi dolgozószobájában fel-alá járva magnóra mondja e szövegeket, amelyeket rajta kívül senki sem ért, g középeurópai  származású felesége, Agathe asszony sem.  A verseket aztán Soulagin lefordítja franciára, a „fordító” pedig magyarra (így azok Konczek ciklusában három-nyelvűek). Laza szövésű szonettek, inkább csak a szonett alaksejtelme tűnik át rajtuk. A magyar szövegváltozat sokmindent elárul a költő és fordító benső világáról: témája elsősorban a hűség, a hazaszeretet, visszavágyás az ősi honba stb. „Csillant a bokron eső őszi méze, / és lenn az úton, lágy, korai fagyban / a lábnyomokat magam mögött hagytam” indul az első szonett a távozás örömével; ugyanakkor a távozó bizton tudja: az elszakadás az ősi földtől nem végleges („hozzád, e helyhez visszaérkezünk”). „A messzi-messzi erdők ködfelhőbe bújnak” – s mintha a régi fény sem tündökölne már a táj fölött. „Lagon szerette zölddel éledett / mezőinket és lombossá fakadt” erdeinket, „hisz elmondhatta: itt volt otthon, / hol idegen-szájú új énekek / hírelnék most már: nincs ismert hazád”.  De ő meghalt így Soulagin énekel helyette: „Lagon arcát az arcom fölött hordom”, aki „marmezőt és val friss határt” teremtett verseiben, hogy mindenki megismerhesse hazája természeti gazdagságát, szépségét. Egy korjag asszony szerelmes éneke (Amikor ősszel),  s A korjag menyasszony dala  az itt élők egyszerű és őszinte érzelmeiről, a takaratlan féltékenységről és a primer összetartozásról,  az egymás iránti vágyakozásról árulkodnak. Az utolsó, a hatodik ltemény a legmegrendítőbb: a szülőföldjét elhagyó ifjú korjag a vadludak nyomán indul útnak: „S ha tugla-szárnyakon az égig úsztam, / jobbkézről látom, vergődő madár / a nap, vérzik, a domb mögé bukott” (Megyek, megyek a tugla lábnyomában). A vers francia fordítása félbeszakadt: a honvágy sújtotta Soulagin váratlan halála lezárta a ciklust.

Konczek önmagát a fordító”-ként aposztrofálja, aki nem a korjag verset, hanem annak francia fonetikus átírását ültette magyarra s eközben figyelt fel rá: „ezek a korjag szövegek afféle ’tündér-beszédek’,  önmagukban értelmetlen nyelvi imitációk, hangzatok”. Talán nem is több és más ez, mint a korjag nyelvtudós tréfája, aki esetleg „honvágy és szorongás” uralta éjszakáin a gyermekkori játékokat játszotta magában. „Vigasztalásul? Nosztalgiából?” S mégis: e látszólag értelmetlen  halandzsa-szövegek valami lényegeset árulnak el magáról a költészetről. „Soulagin két irányban építkezett. ’Lefelé’, a tudattalanba, az el- lenőrizetlenül előtörő szavak világába, a tündérvilágba,  a természeti öntörvényűségek közé, és ugyanakkor mindezt ‘felfelé’, a szonett tudatos fegyelmébe integrálva”.  Mondhatnánk úgy is: Kelet és Nyugat között próbált hidat építeni. A korjag-versek természetesen Konczek József fantáziájának s nyelvi játékosságának szülöttei. Huizinga szerint (Homo ludens) a költészet a játék körében fogantatott, „a szellem játszótere” egy sajátos külön világ, melyben egészen más a dolgok arca, mint a való életben. Konczek visszanyúl az archaikus kultúrák mélyrétegeihez, ahol g az apa-cuka- funda-luka” stb. típusú játékok érvényben voltak, s a közösségi mondókák humoros világa mindenkinek természetes közege volt. A varázsolás, a gyermekjátékok, gyermekdalok – mind-mind a játék-elvből eredeztethetők.
 
Konczek ilyen jellegű kísérletező kedvét mutatja az Ölelhető térség című kötetének há- rom utolsó „térkép-verse” is: Térkép halottainknak (városneveket helyez el az ország rképén tükörírással, mintha a holtak alulról szemlélnék a városokat);  az Alapszavaink  égi portája című hatalmas tablón ősi szavainkat helyezi el, játékos pároztatással (hó hő, – jő, tű, ma mi mű, ük ül űr stb.); a Békés távcső pedig egy telt női alak idomaiba beírt szöveg.

Ugyancsak a játék-ösztön munkál Konczek Józsefben Damó című kisregénye írásakor (Masszi Kiadó - 2000), amelyben saját lénye legrejtettebb rétegei tárulnak fel, belevetítve - sei (a Hadnagy  s Damó) figurájába. Az elbeszélés zömmel egyes szám harmadik személy- ben pereg, olykor első személyre vált, s mindig más-más szereplő szemével látjuk a történéseket. A központi hős mégis Damó, bizonyos értelemben a szerző alakmása; a téma (bakonyi végvári harcok a XVI. század derekán) inkább csak keret és alkalom  ahhoz, hogy az író szembenézzen az őt feszítő benső problémákkal. Ő maga „kulcsregénynek” tartja  könyvét: a török időkbe vetíti vissza az orosz megszállás több évtizedes időszakát, s hősei sorsában a megmaradás, a túlélés esélyeit, lehetőségeit  latolgatja. A kisregény alcíme: „Irritációk és alakoskodások”. Juhász Ferenc „mítosz-prózának” nevezi ajánlásában a művet: „Ezekben a történetekben a lírai én középkori alakká varázsolódva él, szeret, játszik, bukdácsol, táltos-szemekkel nézve az időt a török hódoltság  magyarországi korában. Történeteiben irónia, humor, vadméz, vadvirág, r, harc, szenvedély, izgalom örvénylik, halhatatlanul a maga módján”.

Minden fejezetet Damó balladájának egy-egy versszaka vezet be; a regényt a ballada egésze zárja. „Damó, az átkozott zsivány” „réten-erdőn” bolyong, „nádasokban bujdokol”, ábrándokban él végiggyalogol a történelem eme vad korszakán, mint alakítója és el- szenvedője. Bár részben az író alteregója, valójában mégis tőle független, a saját autonóm sorsát élő végvári vitéz, ki kétes származása ellenére nagy tudású „deák” lett; sikerült a korszak magasabb műveltségében  némi tájékozottságra szert tennie, miközben az élet alacsonyabb régióiban is otthonosan mozgott. Felnevelő közegéhez, a cigánykaraván vidám, természetes, természeti életmódjához, szabados életszemléletéhez mindvégig   maradt.

A szerző „trükkje”, hogy kettős alakban jelenik meg. Damó, a púpos deák, Istvánffy Pál úr bizalmi embere, akinek fölöttese s talán természetes apja a Hadnagy; bizonyos helyzetekben, jelenetekben alakjuk egymáson áttűnik (személycsere!). A Hadnagy saját képzeletbeli teremtményének tekinti Damót („akit púposnak mondanak, s én, a Hadnagy, elképzeltem és megírtam őt”). Úgy is felfoghatjuk tehát: egy-ugyanazon személy ifjonti s érettebb alakmásai ők ketten az író előhívja az Időből hajdani énjét, s rávetíti saját, idősebb kori önmagát, hol egyik, hol másik hősébe bújva bele. Gyakori szópárbajaikból, vitáikból, egymást hol segítő, hol taszító viszonyukból kétpólusú látásmód bontakozik ki, így kettős fénytörésben látjuk az eseményeket. A nézőpontok, idősíkok váltogatásával többdimenziós valóságképet  sikerül az írónak kialakítania, miközben a drámai dialógusokból, lírai monológokból kirajzolódik a szereplők belvilága is. Damó büszke a nevére („dóm, domb, kenyér domója”). A „púpos” állandó jelzőt akkor kapta, amikor a Hadnagy talán féltékenységből? egy nyílvesszőt lövetett a hátába, s attól kissé meggörbült. „Atyja” tehát nem mindig akarta a javát, olykor inkább a vesztére tört. Kettejük viszonyából mégis egyfajta „bölcs” életszemlélet kerekedik ki; felismerjük: egymásra utaltságunkban mindannyian testvérek vagyunk.

Konczek megkísérli rekonstruálni a végvári harcok nyelvezetét; s ha olykor némileg túlzásba viszi is az archaizálást, mégis hiteles: kifejezésmódja a hamisítatlan népnyelvben gyökerezik, az élőbeszéd plasztikus szemléletessége, képi gazdagsága, humora, derűje hatja át. Hősei beszédmódja a népi észjárást őrzi. „Komoly beszédeiből kiragyog szép szavainknak ízes fűzése, érezem rajtok, az én gyermekkorom nyelvit mondják, szemem is könnyezik”. Az írásmód (a helyesírás is!) a beszélt olykor „fésületlen” régies magyar nyelvhez igazodik; így valóságosan megelevenedik a múlt, s a könyv lapjai sugárzó élettel telítődnek. A cselekmény a természeti ritmushoz igazodik: nyár elején, májusi „pásztoridőben” indul, s októberben, gyümölcs-szüretelő őszben ér véget. Valami lezárul de majd újrakezdődik minden. Damó derűsen gyönyörködik a Természet soha nem szűnő munkálkodásában:

Minden rögöcskében, valamint rajta nyőtt minden növínekben érezem azt a lassú, pontos mozgást, mely nem áll meg sohasem, mint maga törvénit  tejjesítő összesség.” A kisregény kivételesen szép leírásai mind szuggesztivitás, metafizikai érzékenység, mind nyelvi megformálás tekintetében a szerelmi találkozások. Az író rendkívüli bio-pszichikai empátiával és érzéki hitelességgel örökíti meg Damó szerelmeit, akikkel mint neki rendelt társakkal – önfeledten kapcsolódik össze, testileg-lelkileg magáénak érezve őket… A hat fejezet címe a hónapok pergését jelzi; voltaképpen színes-eleven életképek sora bomlik ki előttünk. A szereplők egy-egy típust jelenítenek meg a különböző társadalmi rétegek életteli képviselői. Beszédmódjuk saját rétegükhöz igazodik; a biblikus nyelvezethez is erősen kötődik – a felidézett kor szellemének megfelelően. Gyimesi László a kisregényről írt kritikájában (Ezredvég, 2008. január) épp e nyelvi szövetet tartja rendkívülinek: az író „a világ újrateremtése mellett mintegy felfedezi újra az annak leképezésére alkalmas, hiteles eszközkészletet”.

A Május a toborzás időszaka: a Katona harcba hívogatja a Parasztot, aki vonakodik, mert nem fogja fel (Brecht Kurázsi mamájához hasonlóan), hogy a háború őt magát, családját, házát-földjét is fenyegeti. A Pásztorok elfogják s megvádolják a lenézett Damót, majd kínzói faggatják („beszélj, mondj el mindent lelked könnyebbülésére”). Már itt megismer- k a bb szereplőket: Damóhoz a cölöp-várból egy hollóhajú lány”, Idus tartozik, aki gondját viseli, étellel-itallal, szerelemmel jóltartja. De ő csak a „terek lyán” (aki valójában örmény) után sóvárog, kit megmentett elrablóitól, majd a füzesben megszeretgetett. Az Úrasszony azonban a r tornyába záratta őt „jó lesz váltságdíjnak,  cserébe a nagyságos Úrért”. No de természetesen Istvánffy úr kiváltásához ez nem elegendő. Később tudja meg Damó: a lány tőle viselős. A gyereket majd Idus veszi magához, s sajátjaként felneveli.A Június és a lius izzó hónapjai úti portyázással, viszontagságos csavargással telnek. Istvánffy úr Damót Sárvárra küldi: hozná el neki „az új Bibliját”. A Púpos sikeresen el is végzi a küldetést, de egyik hajnalon váratlan kalandba keveredik egy „terekkel”, aki álmában le akarja őt szúrni. Szerencsésen megmenekül,  de Bibliáját elhagyja futó sietségében. Sopronon áthaladva, a Főtéren megpillantja pellengérre állítva gyermekkora „veres rózsáját”, egy varázslatos szépségű cigánylányt, akivel együtt játszogattak-bolondoztak a cigánykaraván édes-zűrzavaros útjain. Később újra találkozik a Kedvessel, mikor a terekek” rajtaütésszerűen megtámadják a cigány-kordét   próbálná menteni a Szépséget, de az eltaszítja őt. Damó végül hazatér, s beszámol kalandos útjáról Idusnak, aki látszat-haraggal korholja: országnak kóborollója, te! Mikor köll r hazagyüni? Elképed, mikor megtudja, hogy „félnótás” párja elvesztette a Bibliát, melyben „titkos levél volt elrejtve Peréni fijának ügyiben”; de már nincs mit tenni. Végül is egymást vigasztalva összebújnak: e zűrzavaros időben legalább ők ketten tartozzanak össze.

Az Augusztus aztán mégis visszahozza Damónak a cigánylányt, a gyönyörű Kálmos-virágot, aki a „terek” Ibragimot, sőt, Pál urat is bűvkörében tartja. Damónak varázslatot s jóslatot ígér, mikor immár beteljesült szerelmük nyomán a nádasban összebújva felidézik közös élményeiket. Ibragim féltékenyen meg akarja lesni őket de a Hadnagy hátulról leszúrja a leselkedőt. Később a törökök Damót gyanúsítják a gyilkossággal. A két szerelmes boldogan hiszi: egyesülésüket áldás kíséri („lészen gyermek-gyümölcsünk”, „lélekkel övez- ve születik majd meg egy-testünkből gyermekünk”). E részt a Földisten-apánkhoz szóló himnusz zárja, amit Damó mint „biblikus verset szerzett”: „Magyar  fődnek népeji ma- gyarok, szlávok, szászok, svábok, sidóuk, cigánok, olájok és muzsikásak” egymás testvérei „az Élet imádatában”. Damó a himnusz végén hálát ad a „Mindenvalónak”, hogy a föld virul s táplálja fiait, s hogy mindenek örvendnek („ollan nagyon  éreztem rajtok az életnek a kimondhatatlanságát”).

Az író e részbe kódolja (játékosan) mindazon költőtársak nevét, akiket elődként / ro- konként becsül és szeret. Földistenapánkban Juhász Ferencet tiszteli; az ág-bozontok szó Ágh Istvánra utal; Buda zamatai, jóízű szőlőborai hátterében Buda Ferenc áll; a „szél arat kóbolló fölhőköt” szókapcsolatban Ratkó neve van elrejtve; a belladonna, kalász, serfőzés, szöllőköt kötöző raffija szavak Bella István Kalász Márton Serfőző Simon Raffai Sarolta nevét rejtik. A Hetek után a Kilencek következnek: „Isten szép mezeji” s az olájok Mezei Katira, Oláh Jánosra vonatkoznak;  az asszonnak rózsát (Rózsa Endre), utasnak (Utassy József), mónárnak (Molnár /Péntek/ Imre), kisbencének, (Kiss Benedek) kovácsnak (Kovács István), zsigának (Győri László beceneve) pedig sok örömöt s minden szépet- jót kíván: Völgyekben búzát, laposokon árpát, napos dombokon céklát (itt rejti el saját - Konczek nevét), cukros répát, kolompért”. E névrejtő játék is a „kulcsregény”-voltát látszik igazolni; voltaképpen a közös ifjúkor íze-zamata, emlékei örökítődnek meg benne.

A Szeptember című részben tárulnak fel a sors-titkok, s itt ismerjük meg a végvári élet rejtett értelmét: kard és kereszt  mitikus kapcsolatát. Az ember maga is keresztet formáz, ha karját széttárja; a kardmarkolat íve kereszt alakú; de aki lecsap vele az ellenségére,  annak már „nem lészön többé kereszt” a kardja, „mert vért ivott vala”. A bölcs leereszti kard- ját, se jobbra, se balra nem suhint vele. De a vitézek többsége nem bölcs: ha foglyot ejtenek, tüstént lenyakazzák. „Főd a vért béissza, testit dombba elkaparják kardval”. Mindezért azonban életükkel fizetnek ők is, ha gyilkosan támad a török! A Hadnagy egy csata előestéjén elárulja „lelki fiának”, hogy annak idején, éveken át egy szép cigánylány volt a szeretője tőle való Kálmoska. „Légy hálával, mert megmentettem az életedet Ibragimtól, s adtam neked az életet lányommal, Kálmoskával”. Azzal egy talizmánt nyújt át Damónak,amit Ibragimtól vett el szerencsét hoz majd neki. A török hajnalban támad, a Hadnagy megsebesül; „fia” hátán cipeli haza Idushoz, aki gondjaiba veszi mindkettejüket.

Október folyamán aztán elcsitulnak a harcok; a végvárba visszahúzódva a Hadnagy  s Damó színdarabot ír, társulatot szervez. A veszprémi vásáron elő is adják a Púpos történetét egy szekér-színpadon ezzel is éltetvén a már holtakat („a lelki valóságban mégis élnek a régiek”). A vásári játékban Damó játssza a Hadnagyot, az ő ruhájában („Így hiába keres éngem a török az Ibragim megölése vádjával - ha én a Hadnagy vagyok, akkor nem vagyok a Damó”). A népi farce-okra emlékeztető jelenetek sora pereg előttünk személy-cserék, szerepserék eleven forgatagában; a végén Kálmoska vidáman javasolja: „Építsünk egy várat! Igaz, a török mindig bontja, de mi mégis újra építjük!” Felugranak a kordéra s továbbhajtanak. Damóra g egy nagy feladat vár: az oltári szentséget, amit  Istvánffy „naccságos úr” rábízott, Esztergomba kell vinnie, nehogy „terek kézre kerüljön”. Oda is a Hadnagy képében indul; de előbb Istenhez fohászkodik, hogy sikerüljön elvégeznie feladatát. Valóságos Hiszekegyet küld az Úrhoz: „Hiszek az Életben, / hiszek igazában, // hiszek a Szeretet megmaradásában, / hiszek magunkban, szerelmes hazámban, / meggyötört szavaink felvirágzásában /…/ ránk hazudott rossznak elmúlatásában / és legjobb mimagunk feltámadásában” (Damó imája).

A záró rész (Hazafelé) két síkon értelmezhető. A köznapi valóságban a török elől menekülők tízezrei lelnek átmeneti menedékre a palánkvárban. Damó kenyérrel-borral ellátja őket, s közben Kálmoskára és születendő gyermekükre  gondol, no meg a Hadnagyra. Részvéttel hallgatja az otthonukból elűzöttek panaszát, s mikor hónapok múltán továbbvo- nulnak, útravalóul adja nekik: „bárhová mész, mindig magadban keressed az irányt”.  De mikor a tábor elcsendesül, Damó a palánk mellett elmerül a táj élvezetében, gyönyörködik a természet csendjében, a „betakarításban” s úgy érzi: annyi viszontagság után hazaérkezett, élete révbe ért.

Damó tehát az író alakmása ugyanakkor képzeletbeli fia. Aki nem lett. S mégis úgy érzi: él, és a természet lélegzetében, hullámzásában, ragyogásában ott van ő is. Volt, hogy lehetett volna, hogy volt is; volt, hogy nem lett, de azért kell tudnom. Ez az én fájdalmam. Enyém, mint minden életé, aki nem élhette meg a neki ígért, ajándékozott időt”. Így válik érthetővé a Hadnagy és Damó kettősének többszöri szerep-cseréje voltaképpen  az Apa – Fiú Apa rmassága testesül meg bennük. Az író a maga fájdalmát-gyászát és sóvárgását vetíti bele hősei lelkébe. Gyötrődő férfiszívével megidézi meg-nem-született fia árnyát:
Idrzem a fiamat. Közelítem, aztán eltolom magamtól. Koromsötét iszapmélyben motozó halak közül néz vissza rám az arca. Onnan akart megszületni, oda merül vissza, érzékenyen játszik velem, s mozduló szájával mondja:  ’nem vagyok, apám, csak képzelsz engem…’. Így vagyunk együtt. Tiszta az ég. Koromsötét a patakmély, patak, gyász-patak…” A zárszóban tehát leplezetlenül megvallja: „Így gondolkodtam Damóról, akit púposnak mondanak, én, a hadnagy, aki elképzeltem és megírtam őt…”

Konczek József életműve e kisregénnyel lett teljes vagy majdnem-teljes”. Szemlélő- dő alkata, a tájjal harmóniában élő egyénisége, az elpergett évek élményazdagsága arra predesztinálja, hogy a korábbiaknál szélesebb spektrumban is feldolgozza élettapasztalatait. Az ezredfordulón immár világosan kirajzolódtak alkotói egyéniségének karaktervonásai. Életműve jóval nagyobb formátumú, többrétegű, mint azt korábban gondoltuk.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése